دلدار من شمع شب تار من یار من نده آزار من

خراب نکن کار من شیرین من دلبر بی

دین من قاضی سنگین

من عشق بهترین من