این همه زائر میبینم دلم میگیره دلم میگیره

آقام حسن یدونه زائرم نداره نه گنبد طلا حتی علم نداره دلم میگیره

دلم میگیره حتی اقام شعر قدم قدم نداره قدم قدم با یه علم

یه شب میریم تو صحن زیبای حسن به زودی توو صحن آقام