دلم طوفانی از غم شکست از عالم و آدم ندارم جز تو درمانی

تو بشنو سوز و فریادم

منم چون قایقی تنها به روی موج سرگردان از این دریای طوفانی

نجاتم ده تو ای جانان