دلم تنگه برات ولی خب چاره چیه میدونم دستات الان شبا تو دست کیه

الهی فدای اون خندیدنت بشم ببین تو چیکار کردی با این تنهاترین پسر تو شهر

از چشام افتادیا دلتنگی ولم نکرد با هرکی اوکی شدم دو روز بعدش بهم زدم

میموندی عکساتو رو دیوار شهر قاب میکردم