واسه ترک عادتای بدم این حالتای شبم من اگه میدوم همش

پی باورای بدم میبینی مادر یه روز از شاهم بالاترم

کف این شهر که پر گرگه چیدن واسه من تله طعمه

من تیر اولم باید وسط بخوره خیس گلیممو خیلی کمه فرجه