دل من وصل توعه هواییت شدم خیلی میخوامت

نگاه میکنم به اون چشای نازت آروم میگیرم

دلم گیر داده به تو قفل شده رو تو کنده نمیشه

کل زندگیم شدی بدون تو روزام شب نمیشه

منو تو هستیم مال همو دنیا رو میچرخیم با یه پرواز

میریم دوتایی توی رویا که رویا رو بسازیم من و تو

بشم آروم با تو بغل تو بیاد بارون نم نم تا خود صبح

گیتارو میزنم من برا تو تا بترکونیم ما تا دم صبح