شب شب شعر و شوره شب شب ماه و نوره 

با یار قرار گذاشتم دیر کرده راهش دوره

شب شب شعر و شوره شب شب ماه و نوره 

با یار قرار گذاشتم دیر کرده راهش دوره

حالا با هر صدای پایی دل توو سینم میلرزه

دلواپسیم قشنگه به عالمی می ارزه