کوله بار آرزوهات روی دوشت تا کجاها رفتی با پای پیاده

رفتی و به هر چی خواستی نرسیدی متاسفم برات ای دل ساده

دل به هر کی دادی از سادگی دادی زندگیتو پای دلدادگی دادی

هر جا که دیدی چراغی پر فروغه تا بهش رسیدی فهمیدی دروغه

عاشق و خسته و غمگین و پریشون