تکست دم غروبا که میشه دلم براش پر میزنه

 

دم غروبا که میشه دلم براش پر میزنه

خوشیم اینه پنج شنبه ها میاد بشم سر میزنه

صدای هق هق و گریه هاش پیچیده تو ای قورستانه

چشاش رو قبرم میباره مثل ابرِ آسمانه ، مثل ابر آسمانه