کربلا خونه ی امیدمه خونه ی آقای شهیدمه حسین

ای تموم باورم حسین چجوری از تو بگذرم حسین

منو بخر ببر حرم حسین بخر ببر حرم حسین عزیزم حسین

خیلی تو رو میخوام حسین با تو دنیا را دارم حسین

خیلی تو رو میخوام حسین آقا تنهام نذارم حسین