متن آهنگ دنیا رو میخواستی برام

 

دنیا رو میخواستی برام

عمرت و گذاشتی به پام

عشق تو فقط زیارت نماز بود و عبادت

حرف و حدیثت منم عاشق گیست منم

سفید مثل برفه راس راسی خیلی حرفه

پشت در ننداختی ننه با خوب و بدم ساختی ننه

سرم رو بگیر تو دامنت قربون بوی پیرهنت

به انتظار دیدنم نشستی

چفت در و به عشق من نبستی

نشستی هی خدا خدا میکنی

اسم منو همش صدا میکنی