دورهمیم ولی جات خالیه میپرسن چته میگم حالم عالیه

نیستی پیشم بد حالیه دور هم میز پانتومیم

شروع میکردیم با حرف میم