متن آهنگ دوستاره یعنی افتخارو تاریخ و تمدن

 

♪♪ دوستاره یعنی افتخارو تاریخ وتمدن

♪♪ دوستاره یعنی پیرهن آبیتو بازم تنت کن

♪♪ دوستاره یعنی شورو شوق وپرچم روی سکو

♪♪ دوستاره یعنی پای برد وباخت هات همه سنگ کوب

♪♪ لشکر آبیو یازده تا مردجنگی

♪♪ فاتح نبردهای محکم وسخت وسنگین

♪♪ لشکرآبیو افتخارچهارتافینال

♪♪ دوستاره روی سینمون نشون اینهاس

♪♪ مانماد جام وقدمت وغرورو تاریخ

♪♪ یعنی افتخاره اسممون برای ایران

♪♪ عمری چشم من خیره به مستطیل سبزو بازیت

♪♪ باعشق یه هواداریمو سرفرازیم

♪♪ تاریخ که رکوردهای توبود هنوز هست

♪♪ جامهای تو انبار تو قدر موزه هست

♪♪ دوستاره یعنی افتخارو تاریخ وتمدن

♪♪ دوستاره یعنی پیرهن آبیتو بازم تنت کن

♪♪ دوستاره یعنی شورو شوق وپرچم روی سکو

♪♪ دوستاره یعنی پای بردوباخت هات همه سنگ کوب

♪♪ یاهوادارت شدم یاشد برات بازی کنم

♪♪ خب مهم اینه فقط شکرخدا تاجی شدم

♪♪ اختلاف ما همیشه نکته ی باریک داشت

♪♪ اینکه تو تاریخ گم بودید وماتاریخ ساز

♪♪ دوستاره یعنی افتخارو تاریخ وتمدن

♪♪ دوستاره یعنی پیرهن آبیتو بازم تنت کن

♪♪ دوستاره یعنی شورو شوق وپرچم روی سکو

♪♪ دوستاره یعنی پای بردوباخت هات همه سنگ کوب

♪♪ دوستاره یعنی شورو شوق وپرچم روی سکو

♪♪ دوستاره یعنی پای بردوباخت هات همه سنگ کوب

♪♪ یاهوادارت شدم یاشد برات بازی کنم

♪♪ خب مهم اینه فقط شکرخدا تاجی شدم

♪♪ اختلاف ما همیشه نکته ی باریک داشت

♪♪ اینکه تو تاریخ گم بودید وماتاریخ ساز

♪♪ دوستاره یعنی افتخارو تاریخ وتمدن

♪♪ دوستاره یعنی پیرهن آبیتو بازم تنت کن

♪♪ دوستاره یعنی شورو شوق وپرچم روی سکو

♪♪ دوستاره یعنی پای بردوباخت هات همه سنگ کوب