من توی زندگیتم ولی نقشی ندارم اصلا تو نشنیده گرفتی هر چی که شنیدی از من

بود و نبودم انگار دیگه فرقی برات ندارهاین همه بیخیالیت داره حرصمو در میاره

حرصمو در میاره تکلیف عشقمون رو بهم بگو که بدونم

باشم نباشم بمونم یا نمونم میترسم که بفهمم هیچ عشقی بهم نداری

یا اینکه کنج قلبت هیچ جایی واسم نذاری

آخه دوست دارم من بیچاره