دوست دارم قسم به بارون جای دوتامون دوست دارم

دیوونه انقدر من و نترسون دوست دارم

وقتی که دوری دلهوره دارم چون دوست دارم

بگو چی دوست داری بگم الهی قربونت برم عشق من