تنیا منم دی نیرم دلدار وه ژیر غم بیمسه آوار

خدایی خود حساو بکه چند سال وه پات وسام

وه خاطرت وه خوم رسیام هرچی بتواسی اراد کتیام

هاتیدو وابستم کردی هاتیدو غرورم ولیم سنی

من بیمه بازیچه دستو الانیش دری وه پیم خنی

من هرکاری کردم اراد وه پیم وتی وظیفده