مثل همیشم شمع روشن کن عزیزم

دیدی هی میری نمیشه

خسته میشی دیدی

میگی این دفه آخره میگیره  

نمیشه کنج میشینی پر بسته میشی دیدی

ترحم میکنن غصه نخور پسر میریزی بهم

مثه شیر توو قفس پر بسته میشی دیدی