دیوونم کرده بد یه ذره ولی هر چقدر بخنده دیوونشم آخ که دیوونشم

هی بهم میپریم میخوایم بهم راه ندیم ولی بازم با هم بهتریم باز با هم بهتریم

نمیگه جلوم میخوادم یه جوری میخنده آدم دوس نداره باش یه لحظه هم بجنگه

منی که نه خیلی سادم بدجوری یه بی ارادم

جلو دلی که براش همیشه خیلی تنگه