رفت قلبم ضعف کردم واسه خندت عشقم بس که شیرینی

میخندم دل کندم از همه از قلبم کاشکی ببینی

 آخه چشمات دیوونه خونست آخه دیوونه دور از تو که نداریم اصلا نمیشه 

تو نمیخوای جداشی تو که ی دونه باشی بمونی واسه قلبم همیشه