اگه میتونستم تورو میچیدم جلو چشام میذاشتمو

میدیدم رز سفید من ولی خشک میشی پیش من

تورو میکاشتم وسط قلبم نمیذاشتم یه برگ بشه

ازت کم رز سفید تو خشک میشی پیش من

تو یه رویای که نمیرسی به دستم نمیشی

سهمم اما من همیشه عاشقت هستم

تو یه رویایی که نمیشه مال من شی نه

میشه آسمونت شم نه میشه ماه من شی

تو یه رویایی تو یه رویایی