متن آهنگ گروه رستاک رعنا

 

♪♫ رعنا تی تومان گِله کِشه ؛ رعنا ؛ تی غصه آخر مَره کوشه ؛ رعنا ♪♪

♪♫ دیل دَبَسی کُردآجانه ؛ رعنا ؛ حنا بَنَی تی دَستانه ؛ رعنا ♪♪

♪♫ آی رو سیا ؛ رعنا برگرد بیا رعنای ♪♪

♪♫ رعنای می شِی رعنا ؛ سیاه کیشمیشه رعنا ♪♪

♪♫ آخه پارسال بوشوی امسال نِمَی ؛ رعنا ♪♪

♪♫ تی بوشو راه واش دَر بِمَی ؛ رعنا ♪♪

♪♫ تی لِنگانِ خاش در بِمَی ؛ رعنا ♪♪

♪♫ آی رو سیا ؛ رعنا برگرد بیا رعنای ♪♪

♪♫ رعنای می شِی رعنا ؛ سیاه کیشمیشه رعنا ♪♪

♪♫ امسالِ سالِ چاییه ؛ رعنا ♪♪

♪♫ تی پِِر ؛ مِه داییه ؛ رعنا ♪♪

♪♫ جان من بوگو ؛ مرگ من بگو رعنا ♪♪

♪♫ رعنای گُله رعنای گل سنبله رعنای ♪♪

♪♫ رعنای بوشو تا لنگرود رعنای ♪♪

♪♫ خیاط بِدِی هیشکی نُدوت ؛ رعنای ♪♪

♪♫ خیاط وَچَی تَر کُت بُدوت ؛ رعنا ♪♪