قول بده پاشم بمونه بشه یه آدم دیوونه توی قلبت

دیگه دست بردار از این کارات دیگه فایده ندارن اسرارات

اونیکه قول داده بمونه دیگه نیست باهات

شدی برام یادم تو را فراموش از امشب منم عین و بد میشم

نمیدم به این دل لعنتیم گوش