زدی پر فکر میکردم با منه واقعا دلت تو خواستی 

خاطرت راحت از این یادم بره من هنوز قلبم نمیشه باورش

یادگاریاتو از دارمش بد اومد پشت هم خونه برام زندون شدش

من اونم اون که پشت گریه هاش پنهون شد