وفا نداره دنیا یه روز اسیر خاکم فلک میگیره جونم خدا چیه گناهم

رفیق ببین دوباره به روزگار میبازم بزن سلامتیه اون عکس روی خاکم

دار دار دارو ندارم رفیق اگه نباشم زیر خاکم رفیق

جام جام جامه منو دست تو یاد منم کن زیر خاکم رفیق