رفیق شیشمه چون همیشه پیشمی حتی وقتی سختیامون میرسن به بیشترین حد

حتی وقتی به هم میپریم راه میندازیم قشقلق فوش از هم میشنویم باز پیشمی تو

محاله چیزی ازت بخوام بیاری نه تو کار نمیزاری تنها بمونم حس کنم من کمبودامو

هر وری با هم بریم سر در میاریم از تو حال