رفیق شهیدم بهشت رو تو چشم تو دیدم

دفتری که عکس تو رو داشت خریدم

رفیق شهیدم غرق شور و شینیم

با پرواز تو زیر دینیم ما ملت امام حسینیم

رفیق شهیدم ای مرد غیور رو منم حساب کن

واسه ی ظهور رو منم حساب کن

اصلا همه جور رو منم حساب کن