رنگ پوستت سوزه چویلد ناز و عسلی خشت و خواج ارای چمه

وقتیکه تو تکه ی دلی تکه ی دل بومه فدات درد خود و ناز و ادات

یروزی که نیونمت دلم تنگ بود ارای صدات تکه ی دل تو دلبری

لنگه نیری وه گشت سری زندگیم نذر چود فدای قلبد که تک پری

زلفت جیو سیه ماره رخت جو گرگ هاره