متن آهنگ سعید کریمی روسری آبی

 

روسری آبی به جونوم آتش تش زدی آتش به جون مو 

روز و شو نالوم به کوه و دشت

تش زنم بر دشت به جون تو تش زنم بر دشت به جون تو به جون تو

آخ دل زاروم اسیرته راه و رفتاروم در مسیرته

آهوی دلم زبون بسته در چنگ شیرته اسیرته

در چنگ شیرته اسیرته اسیرته

خوش اون ساعت یار مهربون گردی عروس خونمون 

بیارنت غرق گل زیبا همه دست افشان و گل زنون 

مه تابون گوهر نابی گل نازک روسری آبی 

به دشت خشک دل تشنم خنک مثل چشمه ی آبی 

به دشت خشک دل تشنم خنک مثل چشمه ی آبی 

روسری آبی به جونوم آتش تش زدی آتش به جون مو 

روز و شو نالوم به کوه و دشت

تش زنم بر دشت به جون تو تش زنم بر دشت به جون تو به جون تو

آخ دل زاروم اسیرته راه و رفتاروم در مسیرته

آهوی دلم زبون بسته در چنگ شیرته اسیرته

در چنگ شیرته اسیرته اسیرته

راه و رفتارم در مسیرته 

آهوی دلم زبون بسته در چنگ شیرته 

اسیرته در چنگ شیرته اسیرته