چرخش زمین پیرم کرد ولی و ناو سرم امیده روزی که دواره بایدو

مو سر و سینم سفیده روزی که دواره بایدو تو هنوز جوان و خاصی

پیر و زمین گیر بیمه چیدو ولی دی مه نیناسی چیدو هر جور جوانی دلبری کی ارام خنی

فره منتظرد وسام دی نچو بیوش ولام مینی فره عوض بیده ولی چویلد جور سابقه

ارا ولیم دیورو گری منم او مجنونه عاشقه ارا زیوتر ناتی قلبگم الان که هاتیده دیره