سوارم من الان باز کجا میبره این بار

روی موج سوارم من الان باز

کجا میبره این باد منو ته شب

خواب سبک روی آب

نه که بگم وقتی رفتی نشد دلم تنگ برات

تا صبح بیخوابی کشیدم تا که صدا زنگ دراد

خواستم پر کنی تو خونه رو با صدا خنده هات

انقد دعوا نکنیم تو باشی مث اولات