نمیگیری من تورو انقد دوست دارم سرت تو روی عالم وایمیستم

بگو بیاد اخه نمیدونی مگه تو بر شیشه عمرم میشکنه

آخه نمیدونی مگه من چشمام از چشم تو خیس تره