زمستون تنم دستای گرمتو میخواد

به دور گردنم اسم تو بود ای داد

شب و روزم شده کابوس این عشق

ولم کرده تو اقیانوس این عشق

صدای خندتو یه جا شنیدم نفسم رفت