غریب بابا غریب بابا من زینبم دل خستیم

قلبیم داریخیب آی بابا قلبیم داریخیب آی بابا

مظلوم بابا مظلوم بابا سن سیز سینمی داغلاام

باشه قرانی باغلارام شیون چکیپ من آغلارام