متن آهنگ حمید هیراد ساده

 

دست مزن دگر به این روح ساده ی زخمی از تو چه پنهان که تو هم حال مرا نفهمی

کشتم خودم را که مداوا کنمش به سختی

من آمدم تو رفتی من آمدم تو رفتی

گفتم مرا صدا مزن خسته ی روزگارم گفتم بگم عاشقتم تو میری از کنارم

گفتی که یک قدم بیا من میدوم بسویت

من آمدم تو رفتی من آمدم تو رفتی

رفتی برات سخت نیست چه آوردی سرم بس نیست

حرفی همش حرفی واست موندن نمیصرفید

من آمدم تو رفتی من آمدم تو رفتی

وای آخی دل سادم وای چرا دوباره دل دادم وای خودم از چشمم افتادم

وای آخی دل سادم وای چرا دوباره دل دادم

وای خودم از چشمم افتادم