ساقی حالم تو زانی تو زانی چمه برشن پرکه تو ای جامه دل پر غمه

ای روزگاره گردمان ناسازگاره شو و روژ چاوه ریتم بایدو دواره

هی ای یباره چرخنی فلک زمانه و گوش یارم برسن که بی وژدانه

سر بارو بنه و بان ای قلبه و دوس و رفیق خواردیه ضربه

شویل ناله نال روژیل گیر و گار چه رسمی دیری تو ای لاکردار

مه گرد یاد تو خوشم تو وگرد کی پیک آخر سنگین برشن که و دسم چی