متن اهنگ ساقی امشب مثل هر شب اختیارم دستته

 

ساقی امشب

مثل هر شب اختیارم دستته

یه چشم به چشم تو چشم دیگم به دستته

امشب که مست مستم دست و پای غم رو بستم

امشب که لول لولم از من مپرس که هستم

ساقی امشب می بده پیمونه پیمونه

دست غم کوتاهه از این

کنج میخونه