باز امشب دل من غرق گله شد بی تاب و بی رمق بی حوصله شد

دردا که دوری دردا ای آرزوی فردا تو بیا تو بیا

نداری خبر زحال من نداری که دل به جاده میسپاری سحر ندارد این شب تار

مرا به خاطرت نگهدار مرا به خاطرت نگهدار