بهشت ارزانی خوبان عالم بهشت من

تماشای حسین است به وقت مرگ چشمم را نبندید که

چشم من به سیمای حسین است

بهشت ارزانی خوبان عالم بهشت من تماشای حسین است