وه خاطر گل روید کفتمسه ناو دود

هرشو وه برق خاموش دیود مه گریده آغوش

هزار جور مواد کیشام که تو بکم فراموش

یکی ایوشه مردیه یکه ایوشه ها وه هوش