این پیکو میرم بالا سلامتیت حالا چه چش و ابرویی آقا بپر با ما

این آقا تک خال این جمعه مگه نه بله بله بله

سر چشاش جنگه مگه نه بله بله بله قربون اون راه رفتنت که هی میخوری تلو

وقتی خیلی مستی میشی توو بغل کی ولو من من میرم قربون تو میگی

عاشقمی آره به جون تو جایی نمیرم بدون تو من بلا گردون تو