متن آهنگ سر کیفی عزیز برقراری

 

سر کیفی عزیز برقراری آخر امروز عقابی یا قناری

سر کیفی عزیز سرحالی چیه امروز تره شیری یا شالی

اگه شالی عزیز، مثال شیر ته پشتمه امر هاکنی سرمه کشمه تی زاغ چشمه

اگه ته‌ عقابی زود مره خبر هاده چارتا میشکا دره می دار سر پر هاده

اگه شالی عزیز مثال شیر ته پشتمه امر هاکنی سرمه کشمه تی زاغ چشمه

اگه ته‌ عقابی زود مره خبر هاده چارتا میشکا دره می دار سر پر هاده

برقراری عزیز رو به رشدی سر‌کیف دریو اشتی اوشتی

سر کیفی عزیز ایام به کامه اتا شرطی یه روز تی جا بخوامه

اگه شالی عزیز مثال شیر ته پشتمه امر هاکنی سرمه کشمه تی زاغ چشمه

اگه ته‌ عقابی زود مره خبر هاده چارتا میشکا دره می دار سر پر هاده

اگه شالی عزیز مثال شیر ته پشتمه امر هاکنی سرمه کشمه تی زاغ چشمه

اگه ته‌ عقابی زود مره خبر هاده چارتا میشکا دره می دار سر پر هاده