متن گل بابا دیگه سقا نمیتونه آب بیاره

 

لالالالا گلِ بابا دیگه سقا نمیتونه آب بیاره

لالالالا گلِ پرپر ، بخواب اصغر مادرت که شیر نداره

لالالالا گلِ بابا دیگه سقا نمیتونه آب بیاره

لالالالا گلِ پرپر ، بخواب اصغر مادرت که شیر نداره

لالالالا گلِ یاسم در هراسم حرمله تو رو ببینه

قاتلِ تو پر ز کینه ، در کمینه تا که یاسمو بچینه

بارون می باره از چشمام جون نداره پاهام موندم تنها

بارون می باره از چشمام جون نداره پاهام موندم تنها

لرزه افتاده بر اعضا ؛ جون نده رو دستام جونِ بابا

علی لای لای علی لای لای علی لای لای علی

لالالالا گلِ سنبل چه قشنگ زل زدی تو چشمای بابا

لالالالا دل بریدی ؛ پر کشیدی از روی دستای بابا

وقتی ساقی آب نیاورد ، تشنه لب مرد

وقتی دیدم مادرت رو ؛ دم گوشش گفتم آروم

تا نشد دیر سیر نگاه کن اصغرت رو

دم گوشش ؛ گفتم آروم ، تا نشد دیر سیر نگاه کن اصغرت رو

آههِ غم میکشم از دل با خنده ی قاتل ای دل ای دل

راه خیمه رو گم کردم ، پر ز غمو دردم ای دل ای دل

آههِ غم میکشم از دل با خنده ی قاتل ای دل ای دل

راه خیمه رو گم کردم ، پر ز غمو دردم ای دل ای دل

علی لای لای علی لای لای علی لای لای علی

لالالالا بیقرارم ؛ ناله دارم دلم از داغِ تو خونه

لالالالا گل لاله ؛ به سه ساله چی بگم خدا می دونه

لالالالا بی قرارم ناله دارم دلم از داغِ تو خونه

لالالالا گلِ لاله ؛ به سه ساله چی بگم خدا می دونه

به سه ساله چی بگم خدا می دونه

همه صبر و طاقتم رفت ؛ تا صدای کف و هلهله بلند شد

پیش چشمام ؛ زیر تیغِ تیزِ دشمن حنجرت به پوست بند شد

خون شد ؛ دلم برای تو ؛ هنوز چشای تو نیمه بازه

خون شد ؛ دلم برای تو ؛ هنوز چشای تو نیمه بازه

می خوام دفنت کنم تا که ؛ پر پر نشی زیرِ نعلِ تازه

آهه غم میکشم از دل ؛ با خنده ی قاتل ای دل ای دل

راهِ خیمه رو گم کردم ؛ پر ز غمو دردم ای دل ای دل

علی لای لای علی لای لای علی لای لای علی