متن آهنگ بهنام بانی سگ بند

 

یارا دل و جان کرده عجب قصد تو را یارا ساختم کنج دلم قصر تو را یارا

چه بلاها که به جانم نرسید یارا تو خطا کن بکشم حبص تورا

مرنجان دل این عاشق رسوایت را بپوشان ز همه جنگل موهایت را

شدم دربدر کوه من دریابم عشق دلخواه منو و ماه منو مهتابم

مرنجان دل این عاشق رسوایت را بپوشان ز همه جنگل موهایت را

شدم در به در کوه من دریابم عشق دلخواه منو و ماه منو مهتابم

خدا کند تب کند جان بیمارم ببینمت که شدی تو پرستارم

به درد عشق مبتلا شد دل زارم جان به جانم نکن ای دل آزارم

مرنجان دل این عاشق رسوایت را بپوشان ز همه جنگل موهایت را

شدم دربدر کوه من دریابم عشق دلخواه منو و ماه منو مهتابم

مرنجان دل این عاشق رسوایت را بپوشان ز همه جنگل موهایت را

شدم دربدر کوه من دریابم عشق دلخواه منو و ماه منو مهتابم