متن آهنگ علی موسی زاده سیگار خوبه

 

سیگار خوبه ولی اندازه داره بلال بلالم

سیگار از دست یار مزه داره بلال بلالم

سیگار خوبه ولی اندازه داره آی بلال بلالم

سیگار از دست یار مزه داره وای بلال بلالم

خیال کردم که زهر مار کشیدم بلال بلالم

وای سیگار خوبه ولی اندازه داره بلال بلالم

سیگار از دست یار مزه داره بلال بلالم

خیال کردم که زهر مار کشیدم بلال بلالم

رفیقان معذرت میخوام از این کار بلال بلالم

خراب کرده صدایم دود سیگار آی بلال بلالم