متن نوحه شاه وفا ابوالفضل

 

شاه وفا اباالفضل ، شاه وفا اباالفضل ، شاه وفا اباالفضل ، اباالفضل

شاه وفا اباالفضل ، شاه وفا اباالفضل ، شاه وفا اباالفضل ، اباالفضل

تو شهریاری فاطمه تباری،  تو شهریاری فاطمه تباری

مانند حیدر همتا نداری ، مانند حیدر همتا نداری

شاه وفا اباالفضل ، شاه وفا اباالفضل ، شاه وفا اباالفضل ، اباالفضل

ای روح احساس رنگ و بویت از یاس ، ای روح احساس رنگ و بویت از یاس

یا کاشف الکرب ، اکشف کربی عباس

شاه وفا اباالفضل ، شاه وفا اباالفضل ، شاه وفا اباالفضل ، اباالفضل

تو نور عینی ماه عالم عینی ، تو نور عینی ماه عالم عینی

تنهای تنهای ارتش حسینی ، تنهای تنهای ارتش حسینی

شاه وفا اباالفضل ، شاه وفا اباالفضل ، شاه وفا اباالفضل ، اباالفضل

گل کردی عباس ، کوه دردی عباس

گل کردی عباس ، کوه دردی عباس

ساده بگم من خیلی مردی عباس ، ساده بگم من خیلی مردی عباس

زهرا سرشتی رمز سرنوشتی ، زهرا سرشتی رمز سرنوشتی

جنت نمی خوام تو خود بهشتی ، جنت نمی خوام تو خود بهشتی

دل خانه تو دیوانه تو دل خانه تو دیوانه تو

مهد رقیه روی شانه تو مهد رقیه روی شانه تو

شاه وفا اباالفضل ، شاه وفا اباالفضل ، شاه وفا اباالفضل ، اباالفضل

چشم تو شهلا نفست مسیحا ، چشم تو شهلا نفست مسیحا

بر بازوی تو حک شده یا زهرا ، بر بازوی تو حک شده یا زهرا

تو باصفایی آخر وفایی ، تو باصفایی آخر وفایی

عشق دمشق و یل کربلایی

جانانی عباس بی کرانی عباس ، جانانی عباس بی کرانی عباس

کشتی حسین و بادبانی عباس