شاه صنم زیبا صنم بوسه زنم لبهای تو

ابریشم قیمت نداره حیف از اون موهای تو