همین قشنگه که تا آخرش با هم بریم حواست هم نباشه حواسم هست بهت

به خاطر دلم جونمو میدم بهت حواست هم نباشه حواسم هست بهت

به خاطر دلم جونمو میدم بهت اصلا هر چی که بگی با شما که راه میام

آخه من برای کی این همه کوتاه میام میگی حسودی میکنن حس خاصم به تویه