شاید تلخه و بی مزه ولی مست چشاتم هنوز غرق نگاتم

تو اون صحنه لب دره شدی چتر نجاتم نگرفت کسی بعدتم یه لحظه که جاتم

بیا بشین کنارمو برام منم واسه بیشتر دیدنت حتی پلک نمیزنم

انقدر همه چی خوبه انگار همش یه خوابه چرا

همیشه جای خوبه قصه میپرم