روزایی که بی تو بودم خورد شدنو یادم دادن دود شدم از آدم

دیدی چقد زمونه هی بد شد بی تو بازم با من دیدی که تو نبودی اندازم واقعا

دیدی دلشوره هام بی جا نبودن چقدر خالیه جات اینجا پهلو من

دیدی صورت من چقدر شکسته چه بغض های غریبی تو گلومن