فقط بهم بگو محاله ازم خسته بشی من دلم تنگه شده

قدیما شده بدجوری تو چی همین امشب یه مسافرت دوتایی بچین

شبای با تو چه قشنگه هر چی من دارم برا تو من نیازم به توئه دارم هواتو

فقط اینجوری نکن اخماتو وا کن